Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
  • Tác giả: Tiểu Đào Đào
  • Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
  • Tác giả: Miêu Nị
  • Tác giả: Trắc Nhĩ Thính Phong
  • Tác giả: Cống Trà
  • Tác giả: A Đậu
  • Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa
  • Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
Top Bottom