Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
  • Tác giả: Tiểu Đào Đào
  • Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
  • Tác giả: Mộ Anh Lạc
  • Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
  • Tác giả: Lạc Thiên Y
  • Tác giả: Tây Tử Tình
  • Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ
  • Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
  • Tác giả: Luna Huang
  • Tác giả: Trí Bạch
Top Bottom