ý tương tư mà tôi từng chôn sâu

  1. Phong Lưu

    Full Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu

    Truyện Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu từ Inovel Câu nói sáo của hắn vẫn luôn là cô chết đi là tốt nhất. Mà khi cô nằm ở trong bồn tắm, máu chảy đầm đìa mà lấy ra một đôi song sinh xong, liền chết rồi, một trái tim của hắn cũng đã nát rồi.
Top Bottom