hai từ "bạn thân" đã trở nên nhạt phai như thế nào