Dị Giới - Mạt Thế

Dị Giới: Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống. Mạt Thế: Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.
Top Bottom